Loading...

STATUT STOWARZYSZENIA „BĄDŹ Z NAMI”

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Bądź z nami” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym ,trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 nr 79 z późn. zmianami) Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Będzin.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3. Dla właściwego i prawidłowego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
4. Stowarzyszenie do wykonywania swoich zadań może tworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, instytucjami, innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich celów

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

§ 4

Cel główny Stowarzyszenia

1. Działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
2. Działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw,  postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych
3. Wspomaganie rzeczowe i finansowe w miarę swoich możliwości specjalnych form pomocy i opieki
4. Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych
5. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną
7. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
8. Propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej
9. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
10.Podejmowanie działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz integracji społecznej
11. Przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu, likwidacja stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych

§ 5

Realizacja celów głównych Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Gromadzenie funduszy społecznych na potrzeby Stowarzyszenia.
2. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
3. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
4. Promocja i organizacja wolontariatu.
5. Współdziałanie z władzami różnych szczebli, instytucjami zainteresowanymi pomocą w prowadzeniu Stowarzyszenia.
6. Wspomaganie różnych form działalności instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz innych form rekreacyjno - sportowych (zabaw, wycieczek, zajęć specjalistycznych) i ich dofinansowywanie.
8. Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych w tym imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
9. Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia
10. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
11. Informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w egzekwowaniu tych uprawnień.
12. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania miejsc pracy, tworzenia warunków korzystania z nich i zatrudniania osób upośledzonych psychicznie i fizycznie
13. Realizacja zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych i składanie  ofert na ich realizację.
14. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
15  Organizowanie i prowadzenie instytucji pomocowych dla osób niepełnosprawnych jak Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Wczesnej Interwencji, Hostel, mieszkania chronione, rodzina zastępcza itp.
16. Wspieranie inicjatyw zmierzających do utworzenia ZAZ
17. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących zakresach:

1/działalność nieodpłatna:
a/ działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A wg PKD.
b/pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10.Z wg. PKD.
c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99 Z wg. PKD,
d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90.Z wg. PKD,
el pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z wg. PKD,
f/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana -94.99

2/ działalność odpłatna:
a/ działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A wg. PKD
bl pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10 Z wg. PKD,
c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99. Z wg. PKD,
d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90. Z wg. PKD,
el pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z wg. PKD,
f/działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 94.99.Z

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających§7

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, który zgłasza swą gotowość i chęć pracy w Stowarzyszeniu
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna jak i fizyczna.

§8

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.
2. Członkiem Wspierającym zostaje osoba prawna lub fizyczna po złożeniu oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

§9

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia oraz dbać o jego dobre imię.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
3. Opłacać regularnie składki.

 

§10

1. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
2. Członkowie Wspierający korzystają z praw przysługującym członkom wymienionych w §10
ust. 1 pkt b, c . Mogą oni być reprezentowani przez swoich Pełnomocników.

§11

1. Utrata członkostwa następuje w razie:
a Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu.
b. Wykluczenie przez Zarząd:

  • za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  • za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
  • za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy okresy,
  • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu

c. Śmierci członka

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie od Walnego
Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

adze Stowarzyszenia

§12

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia .
3. Komisja Rewizyjna.

§13

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§14

Walne Zebranie Członków.

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mogą być tylko jego członkowie.
Uchwały zapadają większością głosów tj.  50 + 1 głos, przy czym każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
2. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia
3. Jeżeli w pierwszym terminie jest brak quorum, wybory odbywają się w drugim terminie, a uchwały podjęte wówczas zwykłą większością głosów mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie winni być poinformowani w zawiadomieniu
Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie
5. W przypadku nie udzielenia absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie członkowie tych władz nie mogą być wybierani na kolejną kadencję
6. W trakcie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokonywać zmian i dokooptować nowych członków

§15

1. Walne Zebranie jest naczelną władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy: lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zebranie może obradować w trybie nadzwyczajnym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie połowy członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i które dotyczą ważnych oraz
istotnych spraw Stowarzyszenia.
4. O terminie zwołania Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków, listami lub w każdy inny skuteczny sposób, z podaniem propozycji porządku obrad, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§16

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia
4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia zgłaszanych przez członków Zebrania
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków członów Stowarzyszenia odnośnie działalności Stowarzyszenia
7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji oraz przystąpienia do organizacji o podobnym programie działania.

 

§18

Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów członków obecnych.

§19

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

§20

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia , Wiceprezesa, Skarbnika i 2-4 członków Zarządu.
3. Prezesa Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zebranie, na 2 -letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
7. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania zebrania na wniosek któregoś z członków Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) Zwoływanie Walnego Zebrania,
e) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9. Członkowie Zarządu i Prezes Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej oraz nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać 2-ch członków.
11. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze Uchwały Zarządu. Zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§21

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi
Przewodniczący i 2 członków.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w zakresie prawidłowości działania zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania, statutem, przepisami prawa oraz gospodarki finansowej.
b) Składanie wniosków o absolutorium na Walnym Zebraniu.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
d) Składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym.
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4. .Członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
6. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.' W tym trybie można powołać 1-go członka.
7. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w drodze Uchwały Komisji Rewizyjnej. Zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIV

 

Majątek, Fundusz i działalność gospodarcza.

§22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, funduszu założycielskiego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji państwowych, dotacji 'zaqranicznych, dochodów ze zbiorek i imprez publicznych praw majątkowych, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, praw i przedmiotów nabytych przez Stowarzyszenie i inne wpływy nie zabronione przez prawo. Majątek stanowią też nieruchomości i ruchomości.
2. Funduszami' i majątkiem Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu: Zastępcy Prezesa, Skarbnika, w różnej konfiguracji: Prezes Stowarzyszenia lub Z-ca Prezesa jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
5. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6.Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
7. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
8. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia ogólne

§23

1. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. Okres działania Komisji jest ograniczony i trwa 1 miesiąc. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia będzie przekazany na rzecz osób niepełnosprawnych lub instytucji działających w ich imieniu.
4. Stowarzyszenie działa w oparciu przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe, które może przyznawać osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie .
6. Stowarzyszenie posiada i używa własne znaki i pieczęcie.